About

About AAA Media Co.,Ltd.

ปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลและอีกไม่กี่ปีเทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็ว

เพื่อความทันสมัยของโลกอนาคต

บริษัทเอเอเอมีเดีย ซึ่งก่อตั้งโดย นาย สกุลรัตน์ วรสุมันต์

จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ

พัฒนาระบบสำหรับเทคโนโลยี อาทิเช่น

  • ระบบ Intelligent Media
  • Service Fix&Clean
  • IOT Technology ผ่าน Smart phone และ Application
  • Marketing Online : Adwords, Website Design, Application, Facebook fanpage
  • Damarel Broadingpass สำหรับสายการบินและมหาลัยธุรกิจการบิน
  • Radio Online Offline
  • Agency Online
  • TV Production

เทคโนโลยีที่กล่าวมา

จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้พัฒนาไปในแนวทาง
Internet เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน

เปลี่ยนแปลงการจับจ่ายการซื้อของ

เปลี่ยนแปลงการมองเห็น

เปลี่ยนแปลงการกระตุ้นสื่อ

 

 

สนใจติดต่อธุรกิจสามารถติดต่อได้ที่

Email : sakulrat@aaamedia.co.th

Tel : 086-784-9626